Kierunek wakacji:

polskie Tatry

Jeśli planujesz wypad w góry, dobrze jest mieć przy sobie Bacę. Jest on uosobieniem góralskiego know-how, starym wyjadaczem potrafiącym przewidzieć deszcz, patrząc na nieskazitelnie czyste niebo. Pragnącym wiedzy o tatrzańskich stokach oferujemy dawkę informacji na temat tego, co też ciekawego wśród stoków piszczy.

Wczasy w polskich górach to wspaniała, a przy tym atrakcyjna cenowo alternatywa dla wyjazdów zagranicznych. Na charakterystykę Podhala i okolic składa się mieszanka unikatowej kultury lokalnej oraz zapierającej dech w piersi urody gór. Daj się porwać niezapomnianej przygodzie w scenerii podhalańskich stoków!

charakterystyczna flora i fauna Tatr

Porozmawiajmy o geografii

Tatry są częścią łańcucha Karpat i stanowią najwyżej ukształtowane pasmo między Alpami a Uralem i Kaukazem. Ze względu na swój unikatowy, wysokogórski charakter są objęte ochroną przez Światową Sieć Rezerwatów Biosfery UNESCO. Na terytorium tego pasma po stronie polskiej i słowackiej ustanowiono dwa parki narodowe, mające na celu ochronę unikatowej rzeźby terenu, flory i fauny.

FLORA

Wszystkie te zabiegi sprawiają, że Tatry stanowią naturalny przyczółek dla wielu charakterystycznych gatunków roślin i zwierząt. Miłośnika botaniki z pewnością zainteresuje występowanie takich okazów, jak:

Krokus - inaczej szafran spiski (Crocus scepusiensis),
Dzwonek alpejski (Campanula alpina),
Rdest wężownik (Polygonum bistorta),
czy Jaskier górski (Ranunculus pseudomontanus).

FAUNA

Z kolei miłośnicy rzadko spotykanych zwierząt mogą zaobserwować w naturalnym środowisku takie gatunki, jak:

Jeleń szlachetny (Cervus elaphus elaphus),
Ryś (Lynx lynx),
Wilk szary (Canis lupus),
Żbik (Felis silvestris),
Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos).

Zaznaj góralskiej gościnności!

Górale podhalańscy to grupa etniczna bardzo dumna ze swojej unikatowej tradycji i kultury. To ludzie nie wstydzący się mówić charakterystyczną gwarą, noszący tradycyjne stroje niezależnie od okoliczności i celebrująca praktycznie każdy aspekt swojego pochodzenia.

Gwara podhalańska

Gwara podhalańska

To jeden z najłatwiej rozpoznawalnych aspektów kulturalnych mieszkańców Podhala. Gwara jest językoznawczą skarbnicą wiedzy, obfitującą w staropolskie archaizmy i zapożyczenia z innych słowiańskich narzeczy. Górale używają gwary w codziennym życiu, szkole, czy też pracy. Warto więc przysłuchać się charakterystycznej melodyce i artykulacji.

Muzyka na Podhalu

Muzyka na Podhalu

Tradycja muzyczna to kolejny ważny element dziedzictwa niematerialnego podhalańskich górali. Przekazywano ją bez zapisu nutowego z pokolenia na pokolenie. Zwykle autorstwo pozostawało anonimowe, a inspiracją były sytuacje z życia codziennego.

Składa się ona z linii instrumentalnej i przyśpiewek. Ten aspekt tradycji pojawia się często przy celebracji ważnych wydarzeń w życiu społeczności, jak na przykład podczas dożynek czy zamążpójścia.

Będąc na Podhalu, warto zapoznać się z tym aspektem kultury góralskiej. Jest ona unikatowa i przekazuje wielopokoleniową tradycję mieszkańców lokalnej społeczności.

Tradycja taneczna

mieszkańców Podhala

Korzeni tańców góralskich należy szukać w tradycji tanecznej górali wołoskich. Są to występy przede wszystkim nastawione na prezentację męskiej witalności i sprawności. Rola kobieca jest w nich dość okrojona i pełni funkcję dekoracyjną.

Wyróżnia się dwie kategorie tańca: taniec góralski oraz zbójnicki. Ten pierwszy wykonywany był przez parę tancerzy; zwykle występ miał bowiem miejsce w niewielkich izbach. Charakterystyczną cechą tego tańca jest to, że zaczyna się on przyśpiewką. Sekcje instrumentalne wchodzą w następnej kolejności. To mężczyzna wykonuje solowe figury charakterystyczne dla tej formy tanecznej.

Set course for:

Polish Tatra Mountains

If you are planning a trip to the countryside, it is advisable to have a Baca around you. He is the embodiment of mountaineering know-how, an old expert who can predict the rain, while gazing at the pristine-clear sky. For those who want to keep one’s ear to the Tatra ground, we offer a dosage of information about this fabulous scenery.

Holidays in the Polish mountains are a wonderful and at the same time affordable alternative to the Alps. The characteristics of Podhale and the surrounding area consists of a mixture of unique local culture as well as breathtaking beauty of the mountains. Let yourself be enchanted by an unforgettable adventure in the scenery of the Podhale slopes!

distinctive flora & fauna of Tatra's

Let’s talk about geography

The Tatra Mountains are part of the Carpathian chain and are the highest mountain range between the Alps and the Ural and Caucasus. Due to their unique, high mountain character they are protected by the World Network of Biosphere Reserves UNESCO. On the Polish and Slovak side, two national parks have been established, aimed at protecting the unique relief, flora and fauna.

FLORA

All these traits make the Tatras a natural bridgehead for many characteristic species of plants and animals. The botany afficionados will certainly be interested in such specimens as, among others:

Saffron, known also as crocus (Crocus scepusiensis),
Alpine bell (Campanula alpina),
European bistort (Polygonum bistorta),
or Mountain buttercup (Ranunculus pseudomontanus).

FAUNA

In addition, those who love rare animals can observe such species in their natural environment:

The red deer (Cervus elaphus elaphus),
Lynx (Lynx lynx),
Grey wolf (Canis lupus),
Wildcat (Felis silvestris),
Brown bear (Ursus arctos).

Experience highlanders' hospitality!

The Podhale Highlanders are very proud of their unique tradition and culture. They are people who are not ashamed to speak with their characteristic dialect, who wear traditional costumes regardless of circumstances and celebrate practically every aspect of their ancestry.

Unique dialect

of Podhale highlanders

It is one of the most easily recognizable cultural aspects of Podhale inhabitants. The dialect is a linguistic treasury of knowledge, abounding in old Polish archaisms and borrowings from other Slavic languages. Highlanders use the dialect in everyday life, school or work. It is worth listening to the characteristic melodics and articulation.

Traditional music

of Podhale region

Musical tradition is another important element of the intangible heritage of the Podhale highlanders. It was passed on without musical scores from generation to generation. Usually, the authorship remained anonymous, and the inspiration was provided by everyday life situations.

It consists of an instrumental line and chants. This aspect of tradition often appears in celebrations of important events in the life of the community, such as the harvest festival or marriage.

Being in the Podhale region, it is worth getting acquainted with this aspect of highlander culture. It is unique and conveys the multi-generational tradition of the local community.

Dancing style

and moves of the highlanders

The roots of highlander dances should be sought in the Wallachian highlander dance tradition. These performances are mainly focused on the presentation of male vitality and dexterity. The female role in them is quite truncated and has a decorative purpose.

There are two categories of dance: highlander dance and brigands‚ dance. The former was usually performed by a couple of dancers; usually the performance took place in small rooms. A characteristic feature of this dance is that it usually starts with a chant. The instrumental sections come next. It is the man who performs solo figures characteristic for this dance form.